Poziv pravobraniteljice političkim strankama u RH vezano za provedbu lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj 2013.

ZORSmaliOdlukama Vlade Republike Hrvatske od 11. travnja 2013. koje su stupile na snagu 18. travnja 2013. određeno je održavanje izbora za predstavnička tijela lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava u nedjelju 19. svibnja 2013. Pravo predlaganja kandidacijskih lista između ostalih imaju i sve političke stranke (samostalno ili u koaliciji) trenutno registrirane u Republici Hrvatskoj kojih, s današnjim danom, ima ukupno 141 prema Registru političkih stranaka Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave.


Tim povodom Pravobraniteljica skreće pozornost na čl.15. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; u daljnjem tekstu: Zakon) koji obvezuje političke stranke da su na kandidacijskim listama za političke demokratske izbore u predstavnička tijela svih razina vlasti dužne poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama. Uravnotežena zastupljenost sukladno čl.12.st.3. Zakona znači da zastupljenost jednog spola mora biti najmanje 40%.

Pravobraniteljica  u p o z o r a v a  na veliku važnost uzimanja u obzir načela ravnopravnosti spolova koje sukladno čl.5. Zakona znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata. Shodno tome, Pravobraniteljica  p r e p o r u č u j e  svim političkim strankama u Republici Hrvatskoj da ispune navedenu zakonsku obvezu te prilikom sastavljanja stranačkih kandidacijskih lista pored kriterija izvrsnosti i stručnosti u obzir obvezno uzmu i načelo ravnopravnosti spolova. To je važno naglasiti ponajviše i iz razloga što će spolna struktura samih stranačkih kandidacijskih lista imati utjecaj na konačan izbor kandidatkinja i kandidata u predstavnička tijela na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini jer ukoliko same stranačke liste ne budu spolno uravnotežene, nećemo moći očekivati niti spolno uravnotežen izbor članica i članova u predstavnička tijela na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Pored izbora za članove/ice predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, isto načelo ravnopravnosti spolova u vidu podjednake zastupljenosti oba spola treba primijeniti i po pitanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane kao i njihove zamjenike.

Analiza kandidacijskog procesa i rezultata prošlih lokalnih izbora 2009. godine pokazali su da su žene na kandidacijskim listama bile zastupljene sa 24% te su činile samo 9% nositelja/ica lista. Ti podaci ukazuju na nužnu primjenu čl.15. Zakona prilikom provedbe ovih izbora. Uzimajući u obzir i ispodprosječnu zastupljenost žena u sadašnjem sastavu Hrvatskog sabora (24%) iz svega proizlazi da je društvena skupina koja čini natpolovičnu većinu stanovništva Republike Hrvatske podzastupljena u upravljanju tim istim društvom. Pravobraniteljica smatra istu situaciju neodrživom, osobito stoga što postoje zakonski instrumenti za njezino otklanjanje. Stoga je važno na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini osigurati ravnopravnu uključenost oba spola u predstavnička tijela jer politički sustav koji ženama i muškarcima ne jamči stvarnu jednakost u mogućnosti sudjelovanja u postupcima političkog odlučivanja ne zadovoljava temeljne postavke demokratskog uređenja.

Pravobraniteljica stoga svim političkim strankama predlaže da se pri izradi kandidacijskih lista koriste modeli koje primjenjuju i druge članice Europske unije s ciljem postizanja uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima političkog odlučivanja. Pravobraniteljica posebno  p r e d l a ž e  upotrebu tzv. par-nepar modela prema kojoj bi svaka druga osoba na listi bila suprotnog spola čime bi se učinkovito osigurala minimalna zastupljenost osoba oba spola od 40%.

Share