Žensko poduzetništvo - motor za stvaranje radnih mjesta u JI Europi

GTF21rujnaRegionalni centar za razvoj poduzetnickih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe i Gender Task Force - Regionalni centar za jednakost spolova organizirali su prezentaciju projekta pod nazivom "Žene poduzetnice - motor za stvaranje radnih mjesta u JI Europi", na kojem je sudjelovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Projekt je financiran od strane Vlade Kraljevine Švedske i provodit će se naredne 3 godine u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Srbiji i Turskoj.

GTF21rujna2Cilj projekta je promovirati žensko poduzetništvo u JI Europi kroz kombinirane napore javnog i privatnog sektora te promicati najbolje prakse i politike za žensko poduzetništvo u skladu sa Zakonom o malom i srednjem poduzetništvu za EU kao i izgradnju kapaciteta nacionalnih i regionalnih ženskih poduzetničkih mreža i udruga. Navedeni projekt će analizirati i brojne prepreke s kojima se suočavaju žene Jugoistočne Europe vezano za tradicionalne rodne uloge što utječe na njihove ekonomske mogućnosti. Naime žene u večini slučajeva nemaju vlasništvo nad imovinom, imaju malu ili nikakvu potporu institucija, teže dolaze do informacija kao i do financiranja. Kako su istraživanja pokazala, veliki broj žena u regiji spreman je osnivati, proširivati ili unositi inovacije u svoje tvrtke, ali visoke kamatne stope i zahtjevi banaka za velikim zalogom onemogućavaju takve poduhvate.

 

Poveznice iz medije:

Glavne prepreke ženama poduzetnicama JI Europe su tradicionalne rodne uloge, Business.hr, 21.9.2012.

Share