Sudjelovanje na sastanku vezanom uz seksualno nasilje među mladima

ZSobawebU organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava održan je multidisciplinarni sastanak o prevencijskim programima protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u Hrvatskoj. Sastanak se održao u sklopu projekta „SNEP Program: Seksualno nasilje – Edukacijski i prevencijski program“ , koji je financijski podržala Europska komisija u okviru REC programa, a čija nositeljica je Ženska soba u partnerstvu s Pravobraniteljicom za djecu, organizacijom Plavi telefon i šest srednjih škola. 

Na sastanku se raspravljalo o provođenju prevencijskih programa protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, a izlaganja su održali/e: dr. sc. Maja Mamula (Ženska soba), mr. sc. Maja Gabelica Šupljika (zamjenica Pravobraniteljice za djecu), Darko Tot (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Antonija Hojt Ilić (Ženska soba), Nataša Bijelić (CESI), Hana Hrpka (Hrabri Telefon), Marina Trbus (Udruga roditelja Korak po korak) te prof.dr.sc. Dean Ajduković (Društvo za psihološku pomoć). 

Na sastanku je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja se uključila u raspravu istaknuvši čl. 14. Zakona o ravnopravnosti spolova koji propisuje da sadržaji vezani za pitanja ravnopravnosti spolova predstavljaju integralni dio odgoja i obrazovanja. Navedeni sadržaji promiču nediskriminacijska znanja o ženama i muškarcima, uklanjanje neravnopravnosti spolova i rodnih stereotipa u obrazovanju na svim razinama, kao i uvažavanje rodnih aspekata u svim obrazovnim područjima (čl.14.st.3.). Savjetnica se ukratko osvrnula i na dosadašnju praksu Pravobraniteljice vezano uz spolno uznemiravanje učenika/ica u srednjim školama. Naime Pravobraniteljica je do sada postupala po dvije takve pritužbe, a u oba slučaja radilo se o spolnom uznemiravanju učenica od strane njihovih razrednih kolega/učenika. Pravobraniteljica je u navedenim slučajevima ukazala na potrebu veće razine senzibiliteta i rodne osviještenosti u području prepoznavanja i zaštite od spolnog uznemiravanja (koje predstavlja diskriminaciju), posebice imajući u vidu kako su u obje škole učenice bile znatno podzastupljeni spol.

Pored navedenog, Pravobraniteljica je do sada postupala i u četiri slučaja spolnog uznemiravanja na fakultetima. Svi navedeni slučajevi nalaze se u godišnjim izvješćima o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Share