sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Zaštita osobnih podataka

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova vodi obradu osobnih podataka ispitanika (pritužitelja/ica koji joj se obraćaju radi zaštite od diskriminacije) te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.). Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Zašto obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo prije svega kada je njihova obrada nužna za izvršavanje naših zadaća od javnog interesa i naših službenih ovlasti te poštivanje naših pravnih obveza, u skladu sa zakonom ili drugim propisom Republike Hrvatske i pravom Europske unije. Osobne podatke obrađujemo samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Budući da smo nositelj službene statistike te stvaratelj arhivskoga i registraturnoga gradiva, osobne podatke ispitanika pohranjujemo na dulja razdoblja u svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera. Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su internim pravilnikom kojim se uređuje zaštita i obrada arhivskoga i registraturnoga gradiva Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome mogu biti proslijeđeni?

Pristup osobnim podacima u Uredu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova imaju samo naši državni/e službenici/e kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihova posla, tj. za koje postoji "potreba saznanja" (tzv. načelo "need to know"). Prikupljene osobne podatke prosljeđujemo trećim osobama radi provedbe ispitnog postupka u interesu osobe koja je zatražila zaštitu od Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova. U tom slučaju informirat ćemo vas o takvom prosljeđivanju vaših osobnih podataka, ako je takva obveza propisana važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke štitimo od svake povrede, uključujući neovlašteni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje te svako drugo kršenje sigurnosti. S ciljem zaštite vaših osobnih podataka primjenjujemo tehničke i organizacijske mjere utvrđene Poslovnikom o radu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, kao što su kontrola prava pristupa svim podacima i dokumentima, osiguravanje ispunjenja obveze povjerljivosti kod svih osoba koje imaju pravo pristupa vašim osobnim podacima te praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti naše informatičke opreme i podataka.

Koja prava imate u odnosu na vaše osobne podatke koje obrađujemo?

Prije svega, imate pravo na pristup osobnim podacima, što znači pravo dobiti informacije o tome obrađujemo li vaše osobne podatke. Ako ih obrađujemo, obavijestit ćemo vas, između ostalog, o svrsi obrade osobnih podataka, kategoriji osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će ti osobni podaci biti pohranjeni te o pravima koja kao ispitanik možete ostvariti u odnosu na Pravobranitelja/icu za ravnopravnost spolova kao voditelja obrade.

Drugo, imate pravo na ispravak, što znači da imate pravo podnijeti zahtjev za ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, kao i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Treće, imate pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

a. kada osporavate točnost osobnih podataka, ograničit ćemo obradu na razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
b. kada je obrada vaših osobnih podataka nezakonita, a protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
c. kada više ne postoji potreba obrade vaših osobnih podataka, a vi zahtijevate da s obradom nastavimo radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane vaših pravnih zahtjeva i
d. kada uložite prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, očekujući potvrdu toga nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu osobnih podataka vaše razloge da se oni ne obrađuju.

Četvrto, imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ona temelji na našoj zadaći koja je od javnog interesa, na izvršavanju naših službenih ovlasti ili na našim legitimnim interesima. Kada uložite prigovor, tada više ne smijemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze vaše interese, odnosno ako je obrada nužna radi zaštite pravnih zahtjeva.

Osim o navedenim pravima ispitanika, obavještavamo vas i o pravu na brisanje te pravu na prenosivost osobnih podataka, a koje ćete, s obzirom na propisane uvjete za njihovo ostvarivanje, moći ostvariti iznimno. Naime, pravo na brisanje („pravo na zaborav“) znači pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose, i to samo u sljedećim slučajevima:

a. kada vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
b. kada povučete privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
c. kada uložite prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu
d. kada su vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i
e. kada osobne podatke moramo brisati radi poštovanja naših pravnih obveza iz prava Republike Hrvatske ili prava Europske unije.

Nadalje, pravo ispitanika na prenosivost podataka znači pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje ste nam prethodno pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane, i to samo ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.

Kako možete ostvariti svoja prava?

Svoja prava možete ostvariti podnošenjem slijedećih zahtjeva:

Zahtjev za pristup osobnim podacima
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka
Prigovor na obradu osobnih podataka
Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade.

Zahtjev koji podnosite Pravobranitelju/ici za ravnopravnost spolova mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Kako možete stupiti u kontakt s nama?

Svoj zahtjev možete uputiti Pravobranitelju/ici za ravnopravnost spolova na sljedeći način:

a) redovnom poštom na adresu:

PRAVOBRANITELJICI ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
n/p službenika za zaštitu podataka
Preobraženska 4/I
10000 Zagreb, Republika Hrvatska

ili

b) elektroničkom poštom na adresu: ravnopravnost(at)prs.hr

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.
Na navedene adrese i broj slobodno nam se obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Uredu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova.

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14 (u nastavku teksta: AZOP).
Obavještavamo vas da AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od službenika za zaštitu podataka u Uredu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova elektroničkom poštom: ravnopravnost(at)prs.hr .