sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

ZAKONI

Preporuka Ministarstvu financija vezano za porezne olakšice bračnim i izvanbračnim zajednicama

minfinancijaPotaknuta stajalištima Porezne uprave o jednakom pristupu izvanbračnih zajednica poreznim olakšicama koje su izričito zajamčene bračnim zajednicama koje su javno iznesene kroz tekstove a koji su proteklih nekoliko dana objavljivani u raznim medijima, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova odlučila je iskoristiti svoje ovlasti iz čl. 23. Zakona o ravnopravnosti spolova te Poreznoj upravi i Ministarstvu financija uputiti upozorenje i preporuku kojom ukazuje na povredu jamstva zabrane diskriminacije temeljem bračnog i obiteljskog statusa koja je propisana čl. 6. i čl. 7. Zakona o ravnopravnosti spolova. Porezna uprava svoje stajalište o opravdanosti ograničenja pristupa poreznim olakšicama u slučaju izvanbračnih drugova obrazlaže tvrdnjom da „sukladno svojoj općoj politici, pojedine kategorije toga društva, država osobito štiti, te da je jedan od načina i taj da ih oslobodi, izuzme ili im umanji obvezu poreznog davanja“ te da država u tom smislu postupa jer ima „opravdane razloge kao i javnu prepoznatljivost tih razloga za takvo ponašanje države“.

Opširnije...

Donesen novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 181. sjednici 03. rujna 2014. donijela je novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Stupanjem na snagu ovog Protokola prestaje važiti istoimeni dokument iz 2012. godine. Naime, novi Protokol donesen je zbog usklađivanja s novim Kaznenim zakonom, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, Zakonom o socijalnoj skrbi i Obiteljskim zakonom. Dokument možete preuzeti na poveznici niže.

Usvojen Zakon o životnom partnerstvu

ZivotnopartnerstvoSa 89 glasova „za“ Hrvatski sabor je 15. srpnja 2014. godine usvojio Zakon o životnom partnerstvu. Zakon životno partnerstvo definira kao zajednicu obiteljskog života dvije osobe istog spola. Usvajanje Zakona predstavlja jasni napredak u razvitku pravnih okvira koji reguliraju područja ravnopravnosti, jednakosti i temeljnih ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Kao članica radne skupine za izradu Zakona, aktivno je i od samih početaka izrade nacrta zakonskog rješenja sudjelovala Institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Izraz je to proaktivne politke za koju se zalaže Pravobraniteljica, Višnja Ljubičić. 

Opširnije...

Opis slučaja 03-03/13-01 - Zakon o porezu na promet nekretnina

Pravobraniteljici se putem punomoćnika obratila T.J. iz T., a vezano uz postupanje Ministarstva financija. Naime, navodi kako je niz godina bila u izvanbračnoj zajednici s P.J. te kako je sa njime za vrijeme te zajednice 03.12.2008. sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Nadalje navodi kako je s njime nakon toga, dana 10.02.2009., sklopila brak. Međutim, navodi kako je nadležna porezna uprava 25.02.2011. donijela porezno rješenje kojim je njoj, a temeljem navedenog ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, utvrđena osnovica poreza na promet nekretnina te da joj je istodobno utvrđen porez na promet nekretnina u iznosu od 122.932,04 kn. Pritužiteljica navodi kako je protiv navedenog rješenja uložila žalbu koju je Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, odbilo kao neosnovanu obrazlažući pritom kako se izjednačavanje izvanbračne zajednice s bračnom, prema Obiteljskom zakonu i Zakonu o nasljeđivanju, odnosi samo na pravne odnose koji su regulirani tim zakonima.
Nadalje pritužiteljica navodi kako je protiv navedene drugostupanjske odluke podnijela tužbu Upravnom sudu, odnosno da je pokrenula upravni spor radi poništaja pobijanih odluka ističući u bitnome kako se izjednačavanje izvanbračne i bračne zajednice ne odnosi samo na pravne odnose koji su regulirani Obiteljskim zakonom i Zakonom o nasljeđivanju, već da se izjednačavanje tih dviju zajednica odnosi na sve pravne odnose u kojima sudjeluju izvanbračni drugovi, pa tako i na porezno-pravne odnose koji nastaju iz imovinsko-pravnih odnosa. Pritom se pritužiteljica u svojoj tužbi izričito poziva i na Ustav RH kao viši propis koji sadrži odredbe o zabrani diskriminacije u čl. 14. Zaključno u svojoj pritužbi pritužiteljica putem svojeg punomoćnika zahtjeva od Pravobraniteljice da postupi po njezinoj pritužbi iz tužbe podnesene 20.12.2012. pred nadležnim upravnim sudom.

Opširnije...

Opis slučaja 03-03/13-02 - Zakon o porezu na promet nekretnina

Pravobraniteljici je od strane Pučkog pravobranitelja proslijeđena pritužba vezano uz postupanje Porezne uprave oko oporezivanja imovine izvanbračnih drugova. Naime, pritužiteljica navodi kako već dvanaest godina živi u izvanbračnoj zajednici te da s izvanbračnim suprugom ima nekretninu u vlasništvu, a na kojoj nekretnini želi postati i formalna suvlasnica. Međutim, navodi kako joj je to onemogućeno jer bi prema Zakonu o porezu na promet nekretnina trebala platiti porez obzirom da nije u braku, već u izvanbračnoj zajednici. Stoga smatra kako je navedenim postupanjem Porezne uprave, kao i Zakonom o porezu na promet nekretnina, stavljena u nepovoljniji položaj, odnosno diskriminirana temeljem bračnog i obiteljskog statusa, te moli za pomoć Pravobraniteljice.

Opširnije...

Hrvatski sabor izglasao Obiteljski zakon

hsHrvatski sabor je danas (6. lipnja 2014.) većinom glasova zastupnika i zastupnica (79:15:3) izglasao Obiteljski zakon kojim se u Republici Hrvatskoj izvanbračne i bračne zajednice dovode u potpuno izjednačeni društveni položaj te se nepovoljno postupanje prema izvanbračnim zajednicama u pogledu pristupa osobnih, imovinskih i drugih prava zajamčenih bračnim zajednicama izričito određuje kao diskriminacija. Na ovaj način Obiteljski zakon je implementirao temeljno načelo jednake vrijednosti zajednica obiteljskog  života zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Opširnije...

Donesen Zakon o pučkom pravobranitelju

saborskiHrvatski sabor je s 83 glasova za i 27 protiv na današnjoj sjednici donio Zakon o pučkom pravobranitelju. Podržavajući jačanje ureda Pučkog pravobranitelja, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić pozdravlja donošenje ovog zakona. Ujedno izražava zadovoljstvo što su predlagači Zakona o pučkom pravobranitelju odustali od najavljenog pripajanja posebnih pravobraniteljstava i Pučkog pravobranitelja.

 

 

Opširnije...

Zakon o ravnopravnosti spolova

Hrvatski sabor donio je novi Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) koji je stupio na snagu 15. srpnja 2008. čime je prestao važiti Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2003. godine (NN 116/03). Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce. Novi Zakon o ravnopravnosti spolova sadrži i prekršajne odredbe.

Opširnije...

Zakon o suzbijanju diskriminacije

1. siječnja 2009. stupio je na snagu Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08) koji je Hrvatski sabor donio 9. srpnja 2008. Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Zaštita od diskriminacije na osnovi spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijetacije i dalje ostaje u nadležnosti Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova.

Opširnije...