PODRUČJA AKTIVNOSTI

 

 

 • Rad i zapošljavanje

   

  work mDiskriminacija na području zapošljavanja i rada zabranjena je u javnom i privatnom sektoru u odnosu na uvjete zapošljavanja, uključujući kriterije i uvjete za izbor kandidata/tkinja za radna mjesta, napredovanje na poslu, pristup svim vrstama i stupnjevima školovanja i stručnog usavršavanja, uvjete zaposlenja i rada, članstvo u udrugama radnika ili poslodavaca, usklađivanje profesionalnog i privatnog života, trudnoću, porod, roditeljstvo i sve oblike skrbništva. (ZRS, čl.13.)

   

  Broj članka:
  21
 • Obrazovanje
   
  education mNadležne institucije sustavno će provoditi mjere osiguravanja jednakog pristupa obrazovanju na svim razinama te aktivnosti vezane uz stručno usavršavanje i napredovanje u zvanja radnika/ica u odgoju i obrazovanju. Sadržaji vezani za pitanja ravnopravnosti spolova predstavljaju integralni dio odgoja i obrazovanja na svim razinama obrazovanja, a promicat će nediskriminacijska znanja o ženama i muškarcima, uklanjanje neravnopravnosti spolova i rodnih stereotipa u obrazovanju na svim razinama, kao i uvažavanje rodnih aspekata u svim obrazovnim područjima. Na svim razinama odgoja i obrazovanja primjereno će se brinuti o ujednačenoj zastupljenosti po spolu u učeničkoj i studentskoj populaciji. Sve obrazovne ustanove, kao i sve druge, moraju u sadržajima svjedodžbi, certifikata, licencija i diploma navoditi strukovne kvalifikacije, zvanja i zanimanja u ženskogm, odnosno muškom rodu, ovisno o spolu primatelja/ice dokumenta. (ZRS, čl. 14.)
   
   
  Broj članka:
  20
 • Mediji

   

  media mMediji će kroz programske sadržaje, programske osnove, programska usmjerenja i samoregulacijske akte promicati razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca. Zabranjeno je javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol i spolnu orijentaciju. (ZRS, čl. 16.)

   

  Broj članka:
  44
 • Obiteljsko nasilje

  violence m Iako ZRS ne navodi obiteljsko nasilje kao područje zabrane diskriminacije, pravobraniteljica ga prati temeljem drugih propisa: UN Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama koja je usvojena na Općoj skupštini UN-a, 20. 12. 1993., Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje 2011. – 2016. i drugih relevantnih propisa vezanih uz obiteljsko nasilje.

   

  Broj članka:
  57
 • Politička participacija

   

  politics mPrilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja za izbor zastupnika/ca u Hrvatski sabor, lokalnih izbora i izbor članova/ica u Europski parlament, propisano je poštivanje načela ravnopravnosti spolova i uravnotežena zastupljenost oba spola na izbornim listama. Osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%. Pri imenovanju u državna tijela, tijela JLP(R) samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima te pri imenovanju članova/ica displomatskih predstavništva, članova odbora, povjerenstava i izaslanstava koja zastupaju RH na međunarodnoj razini, mora se voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti oba spola. Postupno povećanje podzastupljenog spola mora se postići nakasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu ZRS-a 2008. (ZRS, čl. 12. i 15.)

   

  Broj članka:
  16
 • Pravosuđe

   

  judiciary mSva pravosudna tijela dužna su voditi evidencije o sudskim predmetima po osnovi spolne diskriminacije i dostavljati ih ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa. (ZRS, čl. 17.)

   

  Broj članka:
  8
 • EU projekti

   

  EKlogoProgressPravobraniteljici za ravnopravnost spolova do sada su odobrena tri europska projekta: (1) PROGRESS projekt „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj˝, koji smo s projektnim partnerima provodili od 2013. - 2016.; (2) EU-projekt „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ koji je započeo 2016; (3) EU-projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, koji će se provoditi od 2017.-2019. U posljednje tri godine dobili 3 velika EU-projekta koja zajedno vrijede oko 1.200.000 EUR-a i smatramo da je tako nešto, uz sve ostale aktivnosti koje provodimo, velik uspjeh za mali ured od svega 11 zaposlenih osoba.

   

  Broj članka:
  144
 • Dobra i usluge

   

  goods mZabranjena je diskriminacija u odnosu na mogućnosti dobivanja i nabave roda kao i diskriminacija u pružanju i pristupu uslugama. (ZRS čl. 6. st. 4.)

   

  Broj članka:
  3
 • Statistika

   

  statistics mSvi statistički podaci i informacije o osobama koje tijela državne vlasti, JLP(R)S-a, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima prikupljaju, evidentiraju i obrađuju, moraju biti iskazani po spolu. (ZRS, čl. 17.)

   

  Broj članka:
  0
 • Zdravstvena zaštita

   

  healthcare m"Države stranke poduzimaju sve odgovarajuće mjere radi uklanjanja diskriminacije žena u području zdravstvene zaštite kako bi osigurale, na osnovi jednakosti muškaraca i žena, dostupnost zdravstvenih usluga, uključujući one koje se odnose na planiranje obitelji. Neovisno o ovoj odredbi, države stranke osiguravaju ženama odgovarajuće zdravstvene usluge u vezi s trudnoćom, porođajem, razdobljem poslije porođaja, osiguravanjem besplatnih usluga kada je to potrebno, kao i odgovarajuće prehrane tijekom trudnoće i dojenja." (Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, čl. 12. st. 1. i 2.)

   

  Broj članka:
  4