sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Natječaj za prijam 1 stručnog/e suradnika/ce za pravne poslove

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme jednog/e stručnog/e suradnika/ce za pravne poslove uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
    PRAVOBRANITELJICA ZA
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA  
Klasa: 13-01/16-06    
Urbroj: 08-16-01
Zagreb, 12. prosinca 2016.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15), članka 2. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Plana prijama u državnu službu u Uredu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2016. godinu (Narodne novine broj 83/16), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:
URED PRAVOBRANITELJA/ICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE

1. stručni/a suradnik/ca za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Potrebni stručni uvjeti:

-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij: područje
društvenih znanosti - polje pravo;
      -     najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima;
      -     položen državni stručni ispit;
      -     poznavanje engleskog jezika;
      -     poznavanje rada na računalu.

Opis poslova i zadaća:

-    prikupljanje i obrada podataka o slučajevima diskriminacije: temeljem spola, bračnog statusa, obiteljskog statusa, spolne diskriminacije; u odnosu na mogućnost dobivanja i nabava roba; u slučajevima diskriminacije u pružanju i pristupu uslugama;  
-    sudjelovanje u organizaciji i radu stručnih skupova iz područja suzbijanja diskriminacije na području ravnopravnosti spolova;
-    suradnju s tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i organizacijama civilnog društva u pitanjima suzbijanja diskriminacije;
-    praćenje domaćih i međunarodnih propisa u vezi zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova;
-    postupanje po pritužbama i podnescima u jednostavnijim slučajevima povrede ljudskih prava i diskriminacije iz nadležnosti pravobranitelja/ice.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu određene odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Na Javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, ali su u obvezi polaganja istog u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, a sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima. Ako kandidat/kinja ne položi državni stručni ispit u navedenom roku, prestaje mu/joj državna služba po sili zakona, sukladno odredbi članka 137. stavka 1. točke 7. istog Zakona.

Obvezni probni rad traje 3 mjeseca, sukladno odredbi članka 53. stavka 3. Zakona o državnim službenicima.

Podaci o plaći:

Koeficijenti složenosti poslova službeničkih radnih mjesta iz javnog natječaja, utvrđeni su u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 07/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 02/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15), a ista je objavljena na web-stranici Narodnih novina (www.nn.hr).

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji/e ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje za službenička radna mjesta iz javnog natječaja, sastojat će se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) te razgovora Komisije s kandidatima/kinjama.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja te¬stiranja bit će objavljena na web-stranici Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova (www.prs.hr), najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom/kinjom.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/a se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

„Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.“

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

– životopis;
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome);
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice);
– potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji;
– preslik potvrde o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu (npr. potvrda poslodavca s naznačenim poslovima i periodom rada, preslik ugovora o radu, preslik rješenja o rasporedu);
– preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci);
– preslik svjedodžbe ili potvrde o položenom državnom stručnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Republika Hrvatska, Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, Zagreb, Preobraženska 4/I, s naznakom: »Za javni natječaj – za prijam u državnu službu«.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz napomenu da se ne dostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova će obustaviti postupak po ovom Javnom natječaju.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Višnja Ljubičić, dipl.iur.