sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

logoprsmalimaliNa temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15), pravobraniteljica za ravnopravnost spolova raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme:
Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Službu za stručne poslove

 

URED PRS - SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE

1. savjetnik/ca za pravna pitanja - rukovoditelj/ica Službe za stručne poslove – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka službenice s bolovanja

Potrebni stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij: područje društvenih znanosti - polje pravo
- 5 godina radnog iskustva
- završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih državnih službenika/ca
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu.

Opis poslova i zadaća:

- neposredno upravlja Službom, usklađuje i kontrolira rad službenika/ca, predlaže plan rada Službe i plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika/ce i ocjenjuje njihov rad;  
- sudjeluje u izradi nacrta godišnjeg izvješća o radu pravobranitelja/ice koji se podnosi Hrvatskom saboru;
- prati i proučava zakone i druge propise koji se odnose na djelokrug rada pravobranitelja/ice i njihovu primjenu te daje pravobranitelju/ici o tome mišljenje i prijedloge, predlaže pokretanje postupka izmjene zakona i propisa, ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa;
- potiče, organizira, koordinira i sudjeluje u izradi analiza stručnih elaborata, mišljenja, informacija i prijedloga za rješavanje problema iz djelokruga Ureda i samostalno stručno obrađuje najsloženija sustavna stručna pitanja te predlaže rješenja;
-posebno prati i proučava zakone i druge propise, te opće akte u odnosu na: diskriminaciju na područjima rada i zapošljavanja u državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima, jedinicama  lokalne i područne samouprave, te pravnim osobama u pretežitom vlasništvu države ili županija, gradova i općina i drugim pravnim osobama (uvjete za zapošljavanje,  kriterije i uvjete za izbor kandidata na radna mjesta, oglašavanja potrebe za zapošljavanjem, napredovanje na poslu, pristup svim vrstama i stupnjevima školovanja, profesionalne orijentacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije, uvjete zaposlenja i rada, sva prava iz rada i na temelju rada, uključujući jednakost plaća) i ukazuje na potrebu uvođenja posebnih mjera i donošenje planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova;
-  obavlja  stručne poslove u vezi s podnescima upućenim pravobranitelju/ici, poslove na obradi predmeta, poslove izrade nacrta upozorenja, preporuka i prijedloga koje donosi pravobranitelj/ica;
- izrađuje  nacrte prijedloga prijava nadležnom državnom odvjetništvu u skladu sa Zakonom koje podnosi pravobranitelj/ica te za  traženje provođenja nadzora;
- samostalno razmatra slučajeve izravne i neizravne diskriminacije i kršenja načela ravnopravnosti spolova, diskriminacije prema pojedincima ili grupama pojedinaca koje su počinila tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne samouprave, zaposleni u tim tijelima, te priprema pravobranitelju/ici stručne podloge za rješavanje;
-surađuje sa Službom za opće poslove u izradi nacrta i obrazloženja prijedloga općih i pojedinačnih akata Ureda, sudjeluje u pripremi i provođenju postupka nabave roba, radova i usluga i obavlja i druge poslove koje mu/joj povjeri pravobranitelj/ica.

2. savjetnik/ca za pravna pitanja - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka službenice sa  rodiljnog i roditeljskog dopusta.  

Potrebni stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij: područje društvenih znanosti - polje pravo
- 4 godina radnog iskustva
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu.

Opis poslova i zadaća:

- obavlja stručne poslove u svezi s podnescima upućenim pravobranitelju/ici;
- samostalno razmatra slučajeve izravne i neizravne diskriminacije i kršenja načela ravnopravnosti spolova, diskriminacije prema pojedincima ili grupama;
- samostalno stručno obrađuje najsloženija sustavna stručna pitanja iz svog djelokruga;
- obrađuje predmete po uputama pravobranitelja/ice, izrađuje nacrte upozorenja, preporuka i prijedloga te obavijesti i izvješća;
- izrađuje nacrte prijedloga za pokretanje kaznenih i prekršajnih postupaka nadležnom državnom odvjetništvu  u skladu sa Zakonom;
- predlaže i izrađuje inicijative za izmjenu i dopunu zakona i propisa radi zaštite ustavnih i zakonskih prava građana iz nadležnosti pravobranitelja/ice, kao i za pokretanje ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa;
- prati i proučava zakone i druge propise te opće akte u odnosu na diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, na temelju spolne orijentacije, u odnosu na mogućnost dobivanja i nabave roba kao i u odnosu na mogućnost diskriminacije u pružanju i pristupu uslugama te daje mišljenje i prijedloge;
- prati i proučava zakone i druge propise, te opće akte u odnosu na diskriminaciju na područjima rada i zapošljavanja, na radne odnose koji su regulirani Zakonom o radu kao i  posebnim zakonom za pojedinu oblast ili djelatnost te daje mišljenje i prijedloge;
- poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog spora  prema uputama pravobranitelja/ice;
- koordinira provedbu postupka mirenja prema uputama pravobranitelja/ice;
- priprema i sudjeluje u postupcima pred sudovima temeljem odredbama odgovarajućih Zakona u skladu sa ovlastima pravobranitelja/ice  i uputama pravobranitelja/ice;
- predlaže uvođenje posebnih mjera i donošenje planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova;
- potiče, organizira, koordinira i sudjeluje u izradi analiza stručnih elaborata, mišljenja, informacija i prijedloga za rješavanje problema iz djelokruga Ureda;
- prati relevantne međunarodne propise, konvencije, smjernice i druge dokumente, politike uspostavljanja i osiguravanja ravnopravnosti spolova te daje pravobranitelju/ici mišljenje i prijedloge
- planira, organizira i provodi neovisna istraživanja o diskriminaciji, priprema neovisna izvješća
- sudjeluje u timskom radu sa službenicima/ama Ureda po uputi pravobranitelja/ice;
- izrađuje nacrte godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu određene odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se  mogu prijaviti osobe oba spola.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, ali su u obvezi polaganja istog u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, a sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima. Ako kandidat/kinja ne položi državni stručni ispit u navedenom roku, prestaje mu/joj državna služba po sili zakona, sukladno odredbi članka 137. stavka 1. točke 7. istog zakona.

Obvezni probni rad traje 2 mjeseca, sukladno odredbi članka 61. stavka 4. Zakona o državnim službenicima.

Podaci o plaći:
Koeficijenti složenosti poslova službeničkih radnih mjesta iz oglasa, utvrđeni su u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 07/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 02/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15), a objavljena je na web-stranici Narodnih novina (www.nn.hr).

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji/e ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje za službenička radna mjesta iz oglasa, sastojat će se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) te razgovora Komisije s kandidatima/kinjama.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja bit će objavljena na web-stranici Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova (www.prs.hr), najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas  i više se neće smatrati kandidatom/kinjom.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/a se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo te dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca. Navedeno pravo se ne odnosi na rukovodeće radno mjesto navedeno pod točkom 1. ovog Oglasa.

»Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.«

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U prijavi na oglas  potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
– životopis;
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome);
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice);
– potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji;
– preslik potvrde o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu, odnosno iz kojeg mora biti vidljivo da kandidat/kinja ispunjava traženi uvjet radnog staža u struci (npr. potvrda poslodavca s naznačenim poslovima i periodom rada, preslik ugovora o radu, preslik rješenja o rasporedu, a za razdoblje upisa radnog staža do 30.lipnja 2013. i preslik radne knjižice uključujući stranice iz kojih su vidljivi podaci o zaposlenju i stažu);
– preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci);
– preslik svjedodžbe ili potvrde o položenome državnom stručnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik. Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave oglasa na internetskim stranicama Ministarstva uprave.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, Zagreb, Preobraženska 4/I, s naznakom: »Za oglas – za prijam u državnu službu«.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz napomenu da se ne dostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova.

O rezultatima oglasa  kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje. Ako se na oglas  ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova će obustaviti postupak izbora temeljem ovog oglasa.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova