sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Javni natječaj za prijam u državnu službu

logoprsmaliSukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), pravobraniteljica za ravnopravnost spolova raspisala je javni natječaj. Rok za prijavu 8 dana od objave u Narodnim novinama dana 13. prosinca 2013.

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske

Služba za stručne poslove

1.    za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ca  pravobranitelja/ice za pravna pitanja

       – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na osobnom računalu.

2.    za radno mjesto stručni/a savjetnik/ca  pravobranitelja/ice za pravna pitanja

       – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za radna mjesta 1. i 2. ovog natječaja moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj za se mogu javiti osobe oba spola.

Službenici/e se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu njegovog polaganja u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

1.  životopis;
2.  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika: osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
3.  preslika diplome;
4.  preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.;
5.  preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu;
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana (8) od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ (od 13.12.2013.)

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Preobraženksa 4/I, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/oj na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka USRH, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 33/13), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03), članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 143/02 i 33/05), i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka USRH, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 33/13) uz prijavu na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje.

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje stranog jezika.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i web stranici pravobraniteljice za ravnopravnost spolova www.prs.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova će obustaviti postupak po ovom natječaju.


Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova