sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

URED PRAVOBRANITELJA/ICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE

– 1 (jedan) savjetnik/ca pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za programe i fondove Europske unije (EU) i srodne međunarodne oblike financiranja i suradnje

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij: područje društvenih znanosti, područje humanističkih znanosti,
– najmanje četiri godine radnog iskustva od čega najmanje 1 godina na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,
– poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici/e se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome) – osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj,
– dokaz o radnom stažu i iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadržavaju podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica), odnosno radna knjižica ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi staž te potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr. iz čega je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– preslika svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu,
– dokaz o znanju engleskog jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja je dužan/a predočiti izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 10000 Zagreb, Preobraženska 4/I, Služba za opće poslove, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima /kinjama (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje, objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koja je raspisala javni natječaj, www.prs.hr .

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Javni natječaj je objavljen 12.8.2020. u „Narodnim novinama“, na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja je raspisala javni natječaj www.prs.hr .

INFORMACIJA KANDIDATIMA/KINJAMA

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je nositeljica četvrtog po redu EU projekta (njihova je ukupna vrijednost 1.590.966 EUR-a):

- REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj“, provodi se od 1. listopada 2018. do 31. prosinca 2020., njegova ukupna vrijednost iznosi 468.510,20 EUR. Projekt se bavi širenjem opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj.

Pored navedenog projekta, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje u još jednom EU projektu kojeg je nositelj pravobranitelj iz Republike Austrije i jednom kojeg je nositelj udruga civilnog društva Roditelji u akciji – RODA.

Objavljeni javni natječaj se odnosi na zapošljavanje u Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, u Službi za stručne poslove za radno mjesto:

1 (jedan) savjetnik/ca pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za programe i fondove Europske unije (EU) i srodne međunarodne oblike financiranja i suradnje

Opis poslova savjetnika/ce pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za programe i fondove Europske unije (EU) i srodne međunarodne oblike financiranja i suradnje:

- izrađuje akte i drugu potrebnu dokumentaciju vezanu uz administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga rada pravobranitelja/ice;
- priprema programe, prati provodbu i upravljanje programima i projektima financiranim iz sredstava Europske unije u koje je pravobranitelj/ica uključen/a kao nositelj/ica ili sunositelj/ica;
- analizira izvješća i akte vezane uz upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije koja se provode na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini osobito u odnosu na provedbu odredbi čl. 3. st. 1. i čl. 5. Zakona o ravnopravnosti spolova;
- surađuje sa službenicima/ama drugih tijela državne uprave i lokalne samouprave, uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija;
- surađuje s predstavnicima/ama organizacija civilnog društva i drugim partnerskim organizacijama koje se financiraju iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija;
- priprema programe, prati provedbu i upravljanje programima i projektima financiranim iz drugih srodnih međunarodnih oblika financiranja i suradnje po uputi pravobranitelja/ice;
- prikuplja, obrađuje i analizira složenije podatke vezane za projekte i programe koji se financiraju iz sredstava Europske unije i srodnih međunarodnih izvora financiranja, na hrvatskom i engleskom jeziku;
- obavlja stručne poslove u svezi s aktivnostima pravobranitelja/ice u vezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova;
- prati i analizira rodnu osjetljivost državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i primjenu rodno osviještenih politika;
- izrađuje nacrte preporuka, upozorenja, prijedloga, obavijesti i izvješća o slučajevima u kojima postupa pravobranitelj/ica po uputama pravobranitelja/ice;
- izrađuje nacrte godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru;
- obavlja i druge poslove koje mu/joj povjeri pravobranitelj/ica.
Podaci o plaći radnog mjesta:

Koeficijent složenosti poslova službeničkog radnog mjesta iz javnog natječaja utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 07/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 02/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15), a ista je objavljena na web-stranici Narodnih novina (www.nn.hr).

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se održava u prostorijama Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, Zagreb.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Kandidat/kinja koji ne pristupi testiranju se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH, pročišćeni tekst Narodne novine broj 85/10) i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje (Zakon o ravnopravnosti spolova, Narodne novine 82/08. i 69/17) i Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine 85/2008., 112/2012.).
Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje engleskog jezika.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova www.prs.hr.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Višnja Ljubičić, dipl.iur.