sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-03/13-01 - Zakon o porezu na promet nekretnina

Pravobraniteljici se putem punomoćnika obratila T.J. iz T., a vezano uz postupanje Ministarstva financija. Naime, navodi kako je niz godina bila u izvanbračnoj zajednici s P.J. te kako je sa njime za vrijeme te zajednice 03.12.2008. sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Nadalje navodi kako je s njime nakon toga, dana 10.02.2009., sklopila brak. Međutim, navodi kako je nadležna porezna uprava 25.02.2011. donijela porezno rješenje kojim je njoj, a temeljem navedenog ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, utvrđena osnovica poreza na promet nekretnina te da joj je istodobno utvrđen porez na promet nekretnina u iznosu od 122.932,04 kn. Pritužiteljica navodi kako je protiv navedenog rješenja uložila žalbu koju je Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, odbilo kao neosnovanu obrazlažući pritom kako se izjednačavanje izvanbračne zajednice s bračnom, prema Obiteljskom zakonu i Zakonu o nasljeđivanju, odnosi samo na pravne odnose koji su regulirani tim zakonima.
Nadalje pritužiteljica navodi kako je protiv navedene drugostupanjske odluke podnijela tužbu Upravnom sudu, odnosno da je pokrenula upravni spor radi poništaja pobijanih odluka ističući u bitnome kako se izjednačavanje izvanbračne i bračne zajednice ne odnosi samo na pravne odnose koji su regulirani Obiteljskim zakonom i Zakonom o nasljeđivanju, već da se izjednačavanje tih dviju zajednica odnosi na sve pravne odnose u kojima sudjeluju izvanbračni drugovi, pa tako i na porezno-pravne odnose koji nastaju iz imovinsko-pravnih odnosa. Pritom se pritužiteljica u svojoj tužbi izričito poziva i na Ustav RH kao viši propis koji sadrži odredbe o zabrani diskriminacije u čl. 14. Zaključno u svojoj pritužbi pritužiteljica putem svojeg punomoćnika zahtjeva od Pravobraniteljice da postupi po njezinoj pritužbi iz tužbe podnesene 20.12.2012. pred nadležnim upravnim sudom.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je obavijestila pritužiteljicu kako se pritužbama vezano uz način na koji nadležna porezna uprava primjenjuje pojedine odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina, a koje pritužbe se odnose na nejednako postupanje prema izvanbračnim i bračnim drugovima u istoj situaciji, bavila u svojem dosadašnjem radu, a prvenstveno tijekom 2010. Naime, Pravobraniteljica je temeljem svojih ovlasti iz čl.24.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova tijekom 2010., uputila Odboru za ravnopravnost spolova i Odboru za financije i državni proračun kao ovlaštenim tijelima Hrvatskog sabora, inicijativu za izmjenu spornih odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina (kao i odredbe čl.36.st.7.  Zakona o porezu na dohodak koji propisuje kako činjenica uzdržavanja bračnog druga predstavlja osnovu za osobni odbitak dok činjenica uzdržavanja izvanbračnog druga ne predstavlja takvu osnovu). Pritom je Pravobraniteljica sugerirala da se u zakonski tekst odgovarajućih članaka inkorporira i pojam „izvanbračni drug“, čime bi pravni položaj bračne i izvanbračne zajednice u ovom aspektu imovinsko-pravnih odnosa bio izjednačen.
Obzirom kako predmetna problematika do danas nije riješena, Pravobraniteljica je i tijekom 2013. ponovno uputila navedenu inicijativu. U odnosu na zahtjev za postupanjem Pravobraniteljice pred nadležnim upravnim sudom, pritužiteljica je obaviještena kako se Pravobraniteljica ne može miješati niti na bilo koji način utjecati na rad i odluke sudova jer su sudovi (pa tako i upravni sud) u svome radu u potpunosti neovisni i sude temeljem Ustava i zakona te im nitko, pa tako niti Pravobraniteljica, ne smije davati upute za njihov rad. Navedeno je u skladu i sa ovlastima Pravobraniteljice iz čl.19.st.2.toč.3. Zakona o ravnopravnosti spolova.