Sudjelovanje na tribini Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež

tribinaIstanb2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je, na poziv predsjednice Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, sutkinje Lane Peto Kujundžić, sudjelovala kao panelistica na javnoj tribini na temu: „Što se promijenilo ratifikacijom Istanbulske konvencije?“. Pravobraniteljica Ljubičić je održala prezentaciju na navedenu temu s posebnim osvrtom na aktivnosti institucije Pravobraniteljice u nadziranju provedbe zakona i propisa vezano za ostvarivanje načela ravnopravnosti spolova te implementacije Istanbulske konvencije.

Pravobraniteljica je istaknula da Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija), ima  za cilj zaštititi žene, doprinijeti suzbijanju diskriminacije žena, napraviti okvir politika i mjera za zaštitu žena koje su žrtve, pružiti podršku i pomoć državnim tijelima radi boljeg pristupa u suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama. Osim toga, istaknula je da i dalje hrvatsko zakonodavstvo u dovoljnoj mjeri nije usklađeno s Istanbulskom konvencijom te da još ima prostora za njegovo usavršavanje. Osvrnula se na broj predloženih, prihvaćenih/određenih i provedenih zaštitnih mjera u vremenskom periodu od 2012.-2017., broj predloženih mjera psihosocijalnog tretmana i broj osoba uključenih u tretman, počinitelje prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji prema spolu od 2015.-2018., broj femicida koji čini 25-30% svih ubojstava i broj ubijenih žena u periodu 2013.-2018. Prisutne je upoznala s preprekama u primjeni Konvencije i preporukama Pravobraniteljice kao i s EU projektima u kojima je nositeljica institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Iz medija:

HINA, 26.3.2019. (korištena foto HINA-e)

HINA Youtube, 26.3.2019.

HRT, 26.3.2019.

Nacional, 26.3.2019.

100posto.hr, 26.3.2019.

vijesti.rtl.hr, 26.3.2019.

uszm.hr, 6.3.3019.