Posjet PU Međimurskoj

mupcakovecU sklopu svog posjeta Međimurskoj županiji, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, zajedno sa savjetnicom Martinom Krnić, održala je radni sastanak sa zamjenikom načelnika Policijske uprave Međimurske, Danijelom Mikulićem i njegovim suradnicima/cama s kojima je razgovarala o postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja i suradnji s centrom za socijalnu skrb i županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova.

Zamjenik načelnika naveo je kontinuiranu suradnju s nadležnim centrom za socijalnu skrb i dobru suradnju sa županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova kao i s ostalim relevantnim institucijama (voditeljima/cama sigurnih kuća, obrazovnim i zdravstvenim institucijama, pravosudnim tijelima i organizacijama civilnog društva). Osnovano je Vijeće za prevenciju obiteljskog nasilja Međimurske županije koje ima 16 stalnih članova/ica i četiri povremena (jedna od njih je i Marina Kolar iz Udruge Zora). Suradnja sa sigurnim kućama vidljiva je i u tome što policija često vrši prijevoz žrtava do sigurnih kuća koje se nalaze na području cijele RH, a ne samo u Međimurju.

Kampanja "Živim život bez nasilja" provedena je u 32 osnovne škole i 7 srednjih škola, a policijski službenici/ce često sudjeluju na Vijećima roditelja i Vijećima učitelja vezano uz nasilje u srednjim škilama. Suradnja postoji i s domovima zdravlja, bolnicama i Zavodom za javno zdravstvo, a koordinacijski sastanci se održavaju s Državnim odvjetništvom i centrima za socijalnu skrb. Na godišnjoj razini provodi se i edukacija policijskih službenika/ca unutar policijske uprave.

U odnosu na zaštitne mjere za čije izricanje je potrebna suglasnost žrtve, navedena suglasnost često izostaje. Također u praksi postoji problem izvršavanja zaštitne mjere udaljenja iz stana obzirom da žrtva i počinitelj najčešće žive u istoj kući. Predmeti koji se odnose na prekršaje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji obuhvaćaju udio od oko 25% svih predmeta iz nadležnosti PU Međimurske.

Istaknuta je dobra suradnja s Udrugom Zora u čijim projektima je PU Međimurska partner. Jedan od tih projekata odnosi se na rodno uvjetovanjo nasilje. Vezano za projekte, predlaže se osnivanje zaklade na razini županije u kojoj bi se mogli predlagati projekti radi dodjele financijskih sredstava po uzoru na njemački model.

Zamjenik načelnika je kao specifičnost PU Međimurske naveo veći broj pripadnika/ca romske populacije koji/e žive na tom području (oko 10.000) te problem obiteljskog nasilja u toj populaciji kao i problem provedbe zaštitnih mjera. Obzirom na navedenu specifičnost, istaknut je problem nedostatne ekipiranosti na području obiteljskog nasilja.

 

Više:

 

Projekt Živim život bez nasilja: Nužno osnivanje zaklade, eMina - Međimurska informativna novinska agencija, 21.7.2012.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova posjetila PU Međimursku, medjimurska.policija.hr, 12.7.2012.