Javna rasprava "Suradnja na rješavanju statusnih pitanja - Romi/kinje i policija"

Predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, stručni suradnik za obrazovanje Josip Grgić,  prisustvovao je javnoj raspravi pod nazivom: “Suradnja na rješavanju statusnih pitanja - Romi/kinje i policija” koja je održana u sklopu projekta  "S Romima/kinjama za Rome/kinje" koji Centar za ljudska prava provodi u suradnji s udrugom Romi za Rome, a uz potporu Ureda za nacionalne manjine Vlade RH i Norveškog veleposlanstva.

Cilj je projekta analizirati kapacitete romskog civilnog sektora, stupanj i perspektive suradnje državnih tijela s romskim udrugama, te održati javne rasprave s konkretnim preporukama za novi, revidirani Nacionalni program za Rome na relevantne teme. Na javnoj raspravi sudjelovali su predstavnici/ce Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, predstavnici/ce tijela državne uprave, romski i neromski aktivisti/kinje, predstavnici/ce policijskih uprava u blizini romskih naselja kao i stručnjaci/kinje i međunarodni akteri koji se bave statusnim pitanjima.