Zaštita dostojanstva radnika

Agrokor8veljaceU Agrokoru je održana edukacija ovlaštenih osoba za zaštitu dostojanstva radnika imenovanih sukladno Zakonu o radu. Edukaciju pod nazivom "Zaštita dostojanstva radnika, ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije na radu i pri zapošljavanju" su proveli predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ureda pučkog pravobranitelja i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

 

Pravobraniteljica je sudionike/ce upoznala sa nadležnostima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, sa praksom vezanom uz pritužbe građana i građanki zbog diskriminacije na tržištu rada te o zakonodavnom okviru i obvezama vezanim za reguliranje pitanja ravnopravnosti spolova i zaštite od diskriminacije temeljem osnova definiranih Zakonom o ravnopravnosti spolova.