Održana tribina „Stanje ženskih ljudskih prava u RH danas“

zenskamreza 4Ženska mreža Hrvatske danas je u Zagrebu organizirala tribinu „Stanje ženskih ljudskih prava u RH danas“. Na tribini su problematizirani ključni problemi koji stoje na putu postizanja ravnopravnog statusa žena s muškarcima u Hrvatskoj. Moderatorica tribine bila je Biserka Momčinović, a izlaganja su održale aktivistice Bojana Genov, Sanja Juras, Valentina Andrašek, Ramiza Memedi, Mirjana Kučer i Katarina Perković.

Istaknuta je važnost ratificiranja Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Vijeće Europe 2013.), tzv. Istanbulske konvencije. Tim povodom Centar za žene žrtve rata – ROSA najavio je da će Vladi RH podnijeti zahtjev za ratifikacijom.

Problemi koji su spomenuti i o kojima se raspravljalo su ostvarivanje prava žena na dostupan i siguran legalno inducirani pobačaj, težak položaj Romkinja koje su žrtve višestruke diskriminacije, specifične poteškoće vezano za obiteljsko nasilje (npr. ukidanje prakse dvostrukog uhićenja – i muškarca i žene), nepovoljni uvjeti na tržištu rada za žene (rad na određeno, agencijski rad, sezonski rad), nedovoljna vidljivost i osnaženost žena u politici te nedostatak sredstava za rad skloništa za žrtve obiteljskog nasilja. Naglašena je potreba redefiniranja ugovora sa Svetom stolicom zbog snažnog negativnog utjecaja Katoličke crkve na prava žena.

Valentina Andrašek iz Autonomne ženske kuće Zagreb naglasila je da od 167 preporuka koje je Odbor Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Odbor) uputio Republici Hrvatskoj, nastavno na njezino podneseno četvrto i peto periodično izvješće o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, njih 24 se odnosi na partnersko i obiteljsko nasilje. Republika Hrvatska je od 167 preporuka prihvatila njih 162 te sada predstoji razdoblje rada na provedbi preporuka do 2020. godine.

Na tribini je prisustvovao stručni savjetnik pravobraniteljice Josip Grgić.