Pravobraniteljica na Regionalnoj konferenciji u Sarajevu

PRSSarajevo2018Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je 14.-15.9.2018. na regionalnoj konferenciji u Sarajevu pod nazivom ‘U susret izborima 2018: Povećanje učešća žena na mjestima političkog odlučivanja u BiH’. Tom prilikom dana je podrška političkom angažmanu mladih kandidatkinja na skorašnjim Općim izborima, podizanju vidljivosti žena na Općim izborima te kampanji ‘Mi predstavljamo – vi birate’ Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice uz podršku Vijeća Europe u BiH. 

Pravobraniteljica se na konferenciji u svom izlaganju osvrnula na ravnopravnost spolova u području političke participacije u Hrvatskoj, uključujući zakonodavni okvir, rezultate parlamentarnih izbora i zastupljenost žena u Hrvatskom saboru od 2000.-2016., zastupljenost žena u predstavničkim tijelima JLPRS na lokalnim izborima 2001.-2017., dosadašnje izbore za predsjednika/cu, te izbore članova/ica za Europski parlamenta. 

Sudionike/ce konferencije upoznala je i sa djelovanjem institucije Pravobraniteljice vezano za izbore i pozivanje stranaka da vode računa o zakonskoj obvezi ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca na kandidacijskim listama te svih sudionika/ca predizbornih kampanji da se suzdrže od seksističkih izjava. Osvrnula se i na način na koji mediji prikazuju žene u politici (s fokusom na izgled, način oblačenja i sl.). Također je predstavila i aktivnosti svoje institucije vezane uz poticanje gradova, općina i županija da potpišu Europsku povelju o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini (u RH do sada je povelju potpisalo 27 JPLRS – 15 županija, 11 gradova i 1 općina), kao i situaciju u regiji (potpisnice u BIH: 4 grada/općine, u Srbiji:42 grada/općine, u Crnoj Gori:niti jedna i u Makedoniji:20 gradova/općina).  

Prigodom boravka u Sarajevu, u organizaciji i na poziv direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samre Filipović Hadžiabdić, pravobraniteljica je sudjelovala na radnom sastanku sa šefom Delegacije Europske unije (EU) u Bosni i Hercegovini, specijalnim predstavnikom EU u BiH Larsom-Gunnar Wigemarkom i sa šefom misije UN Women u BiH Davidom Saundersom, Na sastanku se razgovaralo o ostvarivanju načela ravnopravnosti spolova u državama Jugoistočne Europe te o participaciji žena u političkom i ekonomskom odlučivanju, pri čemu je pravobraniteljica Ljubičić istaknula dosadašnje EU projekte vezano za unaprjeđivanje položaja žena u svim područjima društvenog, političkog i privatnog života.

Nakon konferencije, održan je 14. sastanak i radionica Regionalnog koordinacijskog odbora Balkanske regije, čija članica je i pravobraniteljica Višnja Ljubičić, prilikom čega se radilo na izradi Akcijskog plana i koncepta projekata planiranih za naredni period u okviru država Balkanske regije.

Iz medija:

Dnevni list, 18.9.2018

ljubuski.net, 18.9.2018. +Dnevni list

Video zapisi konferencije:

Mreža mira, 17.9.2018.

Bonaventura TV kanal, 17.9.2018.