Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji na Pravnom fakultetu

PravnifaksPravni fakultet u Zagrebu organizirao je međunarodnu konferenciju "Workers' Rights at the Intersection of Labour Law and Economics" na kojoj su predstavljeni radovi na teme: pravni i ekonomski pristupi pravdi, zakonske i ekonomske implikacije samozapošljavanja, minimalne plaće u zemljama u razvoju, utjecaji sindikata na određivanje plaća u Skandinaviji, pitanje ekonomskih troškova mehanizama ne-diskriminacije i društvene opravdanosti istih, pitanje klasičnog radnog vremena, pravna i financijska pitanja u vezi mirovina osoba koje rade u više zemalja.

Na konferenciji su govorili prof. prof. Jeremias Prassl (University of Oxford), prof. Anthony Kerr i prof. Frank Walsh (University College Dublin), prof. Andreas Inghammar (University of Lund), prof. Ivana Grgurev i Ivana Vukorepa (Sveučilište u Zagrebu).

U raspravi o rodnom jazu u plaćama koordinatorica projekta Sanda Brumen predstavila je EU projekt „Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine” kojeg trenutno provodi Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.