sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

OBRAZOVANJE

Opis slučaja 02-03/10-04 - Spolno uznemiravanje

Pisanom pritužbom pravobraniteljici se obratila B.M. iz Z. navodeći kako je njezina mldb. kćer L.M., koja je učenica 4. razreda I. TŠT u Z., 14.12.2010. bila izložena spolnom uznemiravanju pod nastavom od strane razrednih kolega. U pritužbi opisuje predmetni događaj navodeći kako je mldb. kćer toga dana odgovarala pred pločom te da ju je par učenika, prilikom povratka prema njezinoj klupi, dozivalo kako bi joj nešto pokazali. Navodi kako je njezina kćer to odbila, ali da je u tom trenutku vidjela učenik F. K. koji je „držao u ruci svoje spolovilo u erekciji i pokazivao ga svima okruženima“ pritom posebno ciljajući na nju. Također navodi kako je predmetni učenik nakon toga govorio kolegama u razredu „vidjela ga je“ te da je dozivao njenu kćer dobacujući joj upite „jesi li ga ikad vidjela?“ Pritužiteljica navodi kako se radi navedenoga obraćala ravnatelju škole usmeno i pismeno te da joj je on rekao kako ne može učiniti ništa, ali da će pomoći njezinoj kćeri da se preseli u drugu školu ukoliko to želi.

Opširnije...

Opis slučaja 02-02/13-32 - Tumačenje Zakona o ravnopravnosti spolova u odnosu na jednospolno obrazovanje (odvojeni M i Ž razredi)

Pravobraniteljica je tijekom 2013. od jedne privatne odgojno-obrazovne ustanove zaprimila zahtjev za tumačenje Zakona o ravnopravnosti spolova u odnosu na jednospolno obrazovanje čije postulate ta ustanova koristi u svom pedagoškom radu. Pravobraniteljica se zahvalila na upoznavanju s ovom inicijativom te ponudila svoje tumačenje.

U skladu sa samom definicijom ravnopravnosti spolova sukladno čl.5. Zakona o ravnopravnosti spolova koji ravnopravnost spolova između ostaloga definira i kao jednaku prisutnost žena i muškaraca u svim područjima javnog i privatnog života usklađen je i čl.14.st.4. Zakona koji propisuje da će se na svim razinama odgoja i obrazovanja primjereno brinuti o ujednačenoj zastupljenosti po spolu u učeničkoj i studentskoj populaciji. Navedene definicije proizlaze upravo iz elementarnog polazišta da se ravnopravnost spolova postiže poticanjem spolnog pluralizma, a ne putem spolne segregacije.

Koncept jednospolnog odgoja i obrazovanja nužno je sagledati i iz društvenog konteksta na koji se on odnosi. Zadatak sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske je pripremiti djecu i mlade za život u pluralističkom društvu neovisno o biološkim ili društveno uvjetovanim razlikama. Shodno tome, bilo kakav oblik segregacije, pa tako ni spolna segregacija, nije primjerena u hrvatskom društvenom kontekstu, isto kao što ne bi bila primjerena niti selekcija djece prema primjerice kulturnim, rasnim, socijalnim, nacionalnim i drugim razlikama. U tom smislu Pravobraniteljica je ukazala na čl.4.st.1.al.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 94/13), na odgojno-obrazovne ciljeve u Nacionalnom okvirnom kurikulumu.

Neosporno je da spolove karakteriziraju određene biološke razlike, međutim sa ciljem eliminiranja svih oblika društveno, odnosno rodno uvjetovanih stereotipa, u smislu čl.5. i čl.14.st.4. Zakona, nužno je poticati dječake i djevojčice (mladiće i djevojke, žene i muškarce) na međusobnu kooperaciju i suradnju u svim područjima javnog i privatnog života, uključujući i odgojno-obrazovni sustav, kako bi ih se kroz međusobnu interakciju od najranije dobi učilo na međusobno razumijevanje, uvažavanje i toleranciju različitosti.

Jedna od glavnih premisa koja se provlači kroz materijale o jednospolnom obrazovanju (dostavljene od strane predmetne odgojno-obrazovne ustanove) polazi od pretpostavke da zbog dominacije dječaka, djevojčice ostaju „zasjenjene“ i ne dolaze do odgovarajućeg samoostvarenja u obrazovnom smislu. Ukoliko je ta pretpostavka točna, rješenje takvog problema u smislu tumačenja načela ravnopravnosti spolova bio bi rad na poticanju djevojčica da se u spolno mješovitom okruženju izbore za jednak status, a to nikako ne bi bile u poziciji ostvariti u slučaju spolne segregacije. Nadalje, poticanje intrinzične motivacije za školskim uspjehom je pedagoški imperativ neovisno o spolu, a problema s „pounutravanjem“ motivacije ne pouzdajući se samo u ekstrinzičnu motivaciju (vanjske poticaje) imaju djeca oba spola, a ne samo dječaci kako se u materijalima implicira. I ono što je također važno istaknuti je jednako važan značaj uloga žena i muškaraca u odgoju i obrazovanju djece i mladih, gdje je poželjno da dječaci i djevojčice imaju spolno zastupljene modele ponašanja i jednog i drugog spola u cilju eliminacije razvijanja spolnih stereotipa od najranije dobi (pri čemu je poželjno da ta zastupljenost bude što ravnopravnija zbog raznolikosti rodnih identiteta učiteljica i učitelja kako bi se također izbjeglo i formiranje rodnih stereotipa). Stoga bi primjerice spolna podjela na učiteljice koje predaju samo učenicama, i učitelje koji predaju samo učenicima, također predstavljalo negativan utjecaj u pogledu skladnog razvoja djevojčica i dječaka i njihovog odgoja za ravnopravnost spolova.

Nadalje, u dostavljenim materijalima također se na više mjesta ističe važnost uloge roditeljskog doma kao mjesta socijalizacije i navikavanja djece na spolno mješovitu interakciju u okviru obitelji. Međutim, potrebno je naglasiti da su dječji vrtići i škole također mjesta na kojima se odvija proces socijalizacije, i to ne samo u okviru nastavnog procesa, nego i izvan njega. Škola je mjesto intenzivne vršnjačke interakcije i okružje u kojemu učenice i učenici putem nje uče jedni od drugih. To posebno valja naglasiti iz razloga što u razdoblju adolescencije u osnovnoj i srednjoj školi primat u procesu socijalizacije djece i mladih od roditeljskog doma preuzimaju vršnjačke skupine, a škola je upravo mjesto intenzivnog procesa socijalizacije koji se odvija unutar vršnjačkih skupina. Spolna segregacija u tom smislu zanemaruje vrlo važan aspekt socijalizacije koji uključuje i mješovitu spolnu interakciju. Osim obrazovne funkcije, škola ima i odgojnu funkciju, a u smislu odgoja za ravnopravnost spolova, vrlo važno je ne izostaviti element socijalizacije koji uključuje i međuspolnu interakciju.

Slijedom svega navedenoga, u smislu tumačenja Zakona o ravnopravnosti spolova, Pravobraniteljica upozorava da spolna segregacija u svim područjima javnog i privatnog života, uključujući i sustav odgoja i obrazovanja, nije u skladu s načelom ravnopravnosti spolova. Stoga je predmetnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi upućena preporuka da sve svoje pedagoške postulate pokuša ostvariti kroz spolno mješovito strukturirani odgoj i obrazovanje.

Opis slučaja 03-06/12-31 i 02-04/13-05 - Slučaj suspendiranog profesora sa Sveučilišta u Z.

Pravobraniteljica je zaprimila pritužbu od strane udruge civilnog društva na javni nastup sveučilišnog profesora koji je na javnoj tribini pred studentskim tijelom, koristeći se svojom znanstvenom titulom i nastupajući kao zaposlenik sveučilišta javno, jasno i izričito izražavao svoje osobne homofobne stavove odnosno načelo ravnopravnosti spolova i rodne jednakosti opisivao kao „nametanje nove ideologije koja je sastavni dio ideologije kulture smrti“. Pravobraniteljica je na takav govor reagirala javnim upozorenjem u kojem je sporni govor jasno okarakterizirala homofobnim govorom zasnovanim na predrasudama o osobama istospolne orijentacije. Štoviše, Pravobraniteljica je upozorila da s obzirom da se u konkretnom slučaju radilo o zaposleniku sveučilišta koje predstavlja tijelo s javnim ovlastima koji je pred studentskim tijelom nastupio upravo u tom svojstvu te nije naglasio kako se radi o isključivo osobnim stavovima (koji nisu vezani uz njegovu akademsku poziciju), takav govor predstavlja kršenje zabrane diskriminacije temeljem spolne orijentacije propisane Zakonom o ravnopravnosti spolova. U međuvremenu, profesor I.P. sa Sveučilišta u Z. suspendiran je od strane Sveučilišta. Profesoru je zbog kršenja općih akata Sveučilišta u smislu promoviranja diskriminirajućih stavova na temelju spolne orijentacije Sveučilište 9.11.2012. izreklo opomenu, a zbog opetovanih radnji pokrenut je stegovni postupak zbog teške povrede radne dužnosti te je profesor do okončanja postupka privremeno udaljen s radnog mjesta. Radi se o javnim izjavama profesora u kojima istospolnu orijentaciju uspoređuje s kaznenim djelima kao što su pedofilija, incest i zoofilija te izjave o rodnoj ravnopravnosti kao dijelu „kulture smrti“ i njenim izjednačavanjem s totalitarističkim režimima. Nakon okončanja postupka, 16.4.2013. ukinuto je udaljavanje s radnog mjesta te mu je izrečena opomena zbog teške povrede radne dužnosti, i to zbog nepoštivanja općih akata Sveučilišta i nedoličnog ponašanja koje nanosi štetu ugledu Sveučilišta. Po općem aktu Sveučilišta o stegovnoj odgovornosti radnika, opomena se izriče samo za lake povrede radne dužnosti.

Opširnije...

Prijedlog za podnošenjem optužnog prijedloga protiv udruge GROZD

OPIS SLUČAJA (02-03/13-10): U školskoj godini 2013./2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske u svibnju 2013. obustavio primjenu zdravstvenog odgoja (uključujući i četvrti modul vezan uz spolnu i rodnu ravnopravnost) u osnovnim i srednjim školama radi formalnih nedostataka, ponovno uvelo program u obrazovni sustav. Međutim, uvidom u web stranice Udruge GROZD u rujnu 2013., Pravobraniteljica je ustanovila kako se na njima, a vezano uz četvrti modul kurikuluma zdravstvenog odgoja, nalaze „upute za postupanje roditelja u školama“. U navedenim uputama nalazi se i poglavlje naziva „izuzeće djeteta iz programa“, a u kojem se daju „upute za postupanje roditelja u školama“ usmjerene na bojkotiranje četvrtog modula Zdravstvenog odgoja (koji je obvezni nastavni predmet).

Opširnije...