Stajalište pravobraniteljice o zdravstvenom odgoju

ZOPovodom brojnih medijskih istupa i iznošenja različitih stajališta na od ove školske godine 2012./2013. uvedeni obvezni nastavni predmet zdravstvenog odgoja u program osnovne i srednje škole, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova želi izreći vlastito stajalište o navedenome i istaknuti nekoliko važnih činjenica na koje je propušteno ukazati u medijski do sada vrlo pomno popraćenoj i žustroj javnoj raspravi.

Pravobraniteljica želi istaknuti da prije svega treba razlikovati Kurikulum zdravstvenog odgoja u kojem je razrađen nastavni plan i program zdravstvenog odgoja, zatim preporučenu literaturu namijenjenu učiteljima i nastavnicima za svaki od četiri modula Kurikuluma, te Priručnik za učitelje i nastavnike koji će koristiti učiteljima i nastavnicima u razradi nastavnih jedinica, a koji je prema najavama Agencije za odgoj i obrazovanje u fazi izrade.

Kurikulumom zdravstvenog odgoja obuhvatilo se četiri modula: Živjeti zdravo, Prevencija nasilničkog ponašanja, Prevencija ovisnosti i Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje, pri čemu se polemike najviše vode oko posljednje navedenoga.

Pravobraniteljica prije svega želi naglasiti da je nakon temeljite analize zaključila da nijedan dio Kurikuluma zdravstvenog odgoja po pitanju spolne i rodne ravnopravnosti nije u suprotnosti s ustavno-pravnim poretkom Republike Hrvatske niti s međunarodnim i nacionalnim antidiskriminacijskim zakonodavstvom, pa tako niti modul Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. Štoviše, spomenuti modul kvalitetno je izrađen i iznimno značajan u smislu edukacije o spolnoj i rodnoj ravnopravnosti u području obrazovanja kojom bi se trebalo doprinijeti prevenciji zdravstvenih problema s kojima se suočavaju učenici i učenice osnovnih i srednjih škola, a koji proizlaze upravo zbog nedostatne edukacije o takvim sadržajima u nacionalnom odgojno-obrazovnom sustavu. Pravobraniteljica ocjenjuje da je Kurikulum zdravstvenog odgoja, osim što je u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) i ostalim nacionalnim antidiskriminacijskim propisima, također u skladu i s vrlo relevantnim međunarodnim dokumentima vezano za seksualnu edukaciju: Međunarodnim stručnim smjernicama za seksualnu edukaciju (UNESCO), Standardima za seksualnu edukaciju u Europi (Svjetska zdravstvena organizacija)  i Međunarodnim smjernicama za HIV/AIDS i ljudska prava (UNAIDS) .

Pored toga, važno je naglasiti da je Kurikulum u skladu i sa, za spolnu i rodnu ravnopravnost, vrlo značajnim člankom 4.st.1.al.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, pročišćeni tekst) u kojem se kao jedan od ciljeva odgoja i obrazovanja u školskim ustanovama navodi i sljedeći: odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.

Nadalje, treba spomenuti članak 64. Ustava Republike Hrvatske prema kojem su roditelji dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. Međutim, isti članak također obvezuje roditelje da su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti. U tom smislu treba ukazati na činjenicu kako je Europski sud za ljudska prava u predmetu Dojan i drugi potvrdio svoje jasno stajalište kako obvezatni zdravstveni odgoj koji uključuje obvezatna predavanja o spolnim različitostima, seksualnosti,  kontracepciji, seksualnom nasilju i sl. ne predstavlja povredu 1) temeljnog prava roditelja na slobodu odgoja i obrazovanja svoje djece, 2) temeljnog prava djece na obrazovanje i 3) temeljnog prava roditelja i djece na slobodu vjeroispovijesti. U skladu s tim Pravobraniteljica ovim putem želi ukazati na veliku važnost uvođenja zdravstvenog odgoja kao nastavnog predmeta i nepobitnu ulogu njime obuhvaćenih sadržaja za potpuni i skladan razvoj osobnosti učenica i učenika.

Također, u Preporuci CM/Rec(2010)5 Odbora ministara/trica Vijeća Europe državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta članak 32. govori o tome da je, uzimajući u obzir primarno interes djeteta, potrebno poduzeti odgovarajuće mjere na svim razinama s ciljem promoviranja međusobne tolerancije i poštivanja u školama, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet što uključuje i pružanje objektivnih informacija, zaštitu i potporu kako bi mogli živjeti u skladu s vlastitom seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom. U suprotnome, postoji opasnost ostavljanja zdravstvenih posljedica na psihu pojedinca/ke te je evidentno da su upravo iz tog razloga, navedeni sadržaji uključeni u modul Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje Kurikuluma zdravstvenog odgoja, pa tako u tekstu uvoda u spomenuti modul u Kurikulumu između ostaloga stoji da je cilj modula omogućiti učenicima usvajanje vještina potrebnih za donošenje odgovornih odluka važnih za očuvanje njihova fizičkog i mentalnog zdravlja te im pomoći da kroz razumijevanje različitosti i kritičko promišljanje izgrade pozitivan odnos prema sebi i drugima. Pored toga, u istom članku Preporuke CM/Rec(2010)5 spominje se da države članice također trebaju izraditi i provoditi ravnopravne i sigurne školske politike i akcijske planove da mogu osigurati pristup primjerenom protudiskriminacijskom obrazovanju ili pomoćnim i obrazovnim pomagalima. No također treba uzeti u obzir da se u istom članku spominje da te mjere trebaju uzeti u obzir prava roditelja u vezi obrazovanja svoje djece.

U tom smislu treba uzeti u obzir činjenicu kako je Europski sud za ljudska prava u gore navedenom predmetu Dojan i drugi naveo kako države članice koje su odgovorne za svoje obrazovne programe ne smiju kroz iste omalovažavati vjerska stajališta roditelja i djece no da obrazovanje vezano uz spolni odgoj mora poticati toleranciju među ljudima bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i identitet. S obzirom na oštrinu izjava koje se oko zdravstvenog odgoja iznose u javnoj raspravi, Pravobraniteljica posebno apelira da se u obzir uzme i činjenica kako u odgojno-obrazovnom sustavu, baš kao i u ostalim segmentima društvenog života, ravnopravno sudjeluju i učenice i učenici istospolne seksualne orijentacije koje takve izjave, bez sumnje, grubo pogađaju.

Posebno valja istaknuti dijelove modula Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje koji potiču da se temama pristupa multidisciplinarno s naglaskom na pluralnost svjetonazora pa se tako učiteljima i nastavnicima primjerice u ishodima učenja za taj modul između ostalog sugerira: usporediti različite stavove o seksualnosti i uporabi zaštite tj. metoda kontracepcije (1. razred SŠ); usporediti medicinska, religijska i feministička stajališta o prekidu trudnoće (3. razred SŠ) i analizirati različite pristupe (znanstveni, religijski i aktivistički) o ljudskoj homoseksualnosti (3. razred SŠ).

Pored modula Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje u Kurikulumu zdravstvenog odgoja također je vrlo značajan modul Prevencija nasilničkog ponašanja u smislu prevencije spolno i rodno uvjetovanog nasilja. Međutim, pregledom sadržaja tog modula za sve razrede osnovne i srednje škole, pravobraniteljica je ustanovila da se među njegovim ishodima učenja u nijednom dijelu ne spominje usvajanje znanja o spolno i rodno uvjetovanom nasilju kao prevencije nasilja u obitelji. To je posebno važno istaknuti iz razloga što je Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10) i Kaznenim zakonom (NN 125/11) propisano da nasilničko ponašanje u obitelji predstavlja prekršajno, odnosno kazneno djelo, te također iz razloga što se nasilje nad ženama, pa tako i obiteljsko nasilje, smatra oblikom spolne diskriminacije sukladno Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (NN 03/01) te Deklaraciji UN-a o uklanjanju nasilja nad ženama (1993.). Stoga Pravobraniteljica preporučuje da se u modul Prevencija nasilničkog ponašanja u Kurikulumu zdravstvenog odgoja među ishode učenja uvrsti i poduka o spolno i rodno uvjetovanom nasilju.

Preporučena literatura za učitelje i nastavnike za modul Prevencija nasilničkog ponašanja sastoji se od 12 knjiga/publikacija, a za modul Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje od 16 knjiga/publikacija. Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova trenutno nema dovoljno ljudskih niti financijskih resursa kako bi u kratkom roku proveo analizu cjelokupne spomenute literature koja je vrlo opširna, pa stoga trenutno niti nije u mogućnosti ponuditi javnosti stručno mišljenje o navedenome. Tijekom javne rasprave u kojoj su se suprotstavljala vrlo oprečna mišljenja ocjenjivali su se spornima dijelovi iz pojedinih knjiga/publikacija iz preporučene literature za modul Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje te se spominjalo „izvlačenje rečenica iz konteksta“. Ne želeći ulaziti u točnost ili netočnost takvih tvrdnji Pravobraniteljica urgira na sudionice i sudionike javne rasprave da ne potenciraju sukob različitih svjetonazora već da se usredotoče isključivo na dobrobit učenica i učenika kako bi im se pružio znanstveno i stručno utemeljen odgoj i obrazovanje o predmetu zdravstvenog odgoja koji je vrlo značajan u pogledu odgoja i obrazovanja za spolnu i rodnu ravnopravnost.

Pravobraniteljica izražava nadu da će Priručnik za učitelje i nastavnike koji će pratiti Kurikulum zdravstvenog odgoja biti jednako kvalitetno izrađen kao što je to i sam Kurikulum te pozdravlja najavu Agencije za odgoj i obrazovanje da će se sa provedbom zdravstvenog odgoja krenuti tek nakon stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika i svih ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika/ca zaduženih za njegovu provedbu u nastavi i izdavanja Priručnika za učitelje i nastavnike. Stoga Pravobraniteljica apelira na sve sudionice i sudionike javne rasprave da konačan sud o cjelokupnom uvođenju ovog novog nastavnog predmeta donesu nakon najavljenog izdavanja Priručnika za učitelje i nastavnike čime će se dobiti potpuna slika na koji način je predviđeno da se sadržaji obuhvaćeni Kurikulumom implementiraju u nastavu.

Zaključno, premda ocjenjivanje zdravstvenog odgoja nije predviđeno, Pravobraniteljica preporučuje da se u Kurikulum zdravstvenog odgoja uvede poticajna mjera za učenice i učenike kojom bi se predvidjelo davanje naputka razrednicama i razrednicima da se aktivnost i usvojenost sadržaja učenica i učenika na nastavnim satovima zdravstvenog odgoja bilježi u imeniku u razrednoj knjizi u sklopu rubrike „Vladanje“.


 

Iz medija:


Zdravstveni odgoj u skladu je s Ustavom, Novi list, 12. siječnja 2013. i Zadarski list 12. siječnja 2013.

Zdravstveni odgoj u skladu je s Ustavom i međunarodnom praksom, T-portal, 12. siječnja 2013.

Pravobraniteljica podržala zdravstveni odgoj, Glas Istre, 12. siječnja 2013.

'Spolni modul' je kvalitetan i značajan, Dnevnik.hr 12. siječnja 2013, HINA 12, siječnja 2013.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podupire "spolni modul" zdravstvenog odgoja, Slobodna Dalmacija 12.1.2013.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podupire 'spolni modul' zdravstvenog odgoja, politikaplus.com, 12.1.2013.

Sporni modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" kvalitetno izrađen i iznimno značajan za edukaciju o ravnopravnosti, Metro portal 12.1.2013.

Pravobraniteljica podržala zdravstveni odgoj, roditeljski.info, 12.1.2013.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podupire 'spolni modul' zdravstvenog odgoja, Poslovni dnevnik, 13.1.2013.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podupire "spolni modul" zdravstvenog odgoja, seebiz.eu, 13.1.2013.

Zdravstveni odgoj od sutra u školama - nedolazak znači neopravdan sat, barkun.hr, 13.1.2013.

Zdravstveni odgoj u skladu je s Ustavom i međunarodnom praksom, Antena Zadar, 13.1.2013.

Europski sud za ljudska prava: spolni odgoj ne zadire u prava roditelja, Novi list, 15.1.2013.

Spolni odgoj ne zadire u prava roditelja, Glas Istre, 15.1.2013.

Pravobraniteljica za djecu i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podržavaju zdravstveni odgoj, sezamweb.net, 15.1.2013. i Libela org, 16.1.2013.

ECHR: Roditeljsko pravo na odgoj nije nepovredivo, Dnevnik.hr, 17.1.2013.

Katolici traže obavezni spolni odgoj u indijskim školama, T-portal, 17.1.2013.