U Splitu održana druga edukacija o suzbijanju nasilja prema ženama za državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava

zs SPLITU okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta, u suradnji s Pravosudnom akademijom održala je u Splitu drugu po redu edukaciju za državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava. Cilj edukacije je podići svijest državnih odvjetnika/ca i zamjenika/ca općinskih i županijskih državnih odvjetništava o nasilju prema ženama i femicidu, a edukacija pod nazivom „Jačanje kapaciteta državnih odvjetnika/ca i zamjenika/ca općinskih i županijskih državnih odvjetništava u Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“ održala se u prostorijama Županijskog državnog odvjetništva u Splitu.

Dvodnevna edukacija obuhvatila je predstavljanje preliminarnih rezultata analiza prekršajnih i kaznenih presuda u slučajevima nasilja prema ženama u razdoblju od 2012. do 2016. godine koje su predstavili Nebojša Paunović i Kristijan Kevešević, savjetnici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, Mirta Kuharić, održala je izlaganje o postupanju državnih odvjetnika u ostvarenju procesnih prava žrtava obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama. Predavanje na temu „Materijalni aspekti kaznenopravne zaštite žrtava obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama s posebnim osvrtom na politiku kažnjavanja“ održala je Julijana Stipišić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Splitu.

U drugom dijelu edukacije, izlaganje o aktualnom stanju i budućim izazovima u implementaciji Direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela (2012/29/EU) u hrvatskom Zakonu o kaznenom postupku, ali i praksi Europske unije, održao je doc. dr. sc. Ante Novokmet s Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku.

Na dvodnevnoj edukaciji su sudjelovali državni odvjetnici/e i zamjenici/e općinskih i županijskih državnih odvjetništava iz Splita, Šibenika, Zadra i Metkovića koji/e su raspravljali o izazovima s kojima se suočavaju u praksi pri provođenju postupaka koji se odnose na nasilje prema ženama.