Međunarodna i regionalna

Pravobraniteljica predstavila dva EU projekta koja provodi u suradnji s projektnim partnerima

kosovocentarlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odazvala se pozivu EU informacijskog i kulturnog centra s Kosova da u njihovom on-line biltenu predstavi ukratko rad svog ureda i aktualnih projekata koje provodi u suradnji s projektnim partnerima u okviru EU Progress programa. Pravobraniteljica je predstavila EU Progress projekt „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“, koji je provodila s projektnim partnerima od 2013. godine i koji je u završnoj fazi formiranjem Baze poslovnih žena te novi EU projekt „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: pomirenje profesionalnog i obiteljskog života“, a koji će 16. veljače biti predstavljen u Hrvatskom saboru.

Opširnije...

Sastanak s predsjednicom udruge Bonaventura

Bonaventura2612016Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas s Jasminkom Susmel, predsjednicom sarajevske udruge 'Bonaventura – udruženje za unaprjeđenje i kulturu življenja' koja je članica regionalne mreže. Razgovarale su o aktivnostima u regiji vezano za obiteljsko nasilje i implementaciju Istanbulske konvencije te provedbu UN rezolucije „Žene, mir i sigurnost“. Razmijenjena su iskustva o ekonomskom osnaživanju žena te s tim u vezi upoznavanje s rezultatima EU Progress projekta koji je Pravobraniteljica provodila od 2013. godine pod nazivom „Stakleni labirint“.

Sastanak s veleposlanicom SAD-a u RH

USEmbassygrbPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odazvala se pozivu veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država, Nj.E. Juliete Valls Noyes, koja je inicirala okupljanje svih veleposlanica u Republici Hrvatskoj, da zajedno sa predstavnicama GTF-a, Mary Ann Rukavina, i Europske banke za obnovu i razvoj, Vedranom Kašić Jelušić, predstavi aktivnosti vezane za žensko poduzetništvo u RH. Pravobraniteljica je između ostalog istaknula da je, prepoznavajući probleme vezane uz žensko poduzetništvo na područjima lokalne samouprave, 2014. godine, uz potporu Francuskog i Austrijskog veleposlanstva i u suradnji s GTF-om, organizirala u Zadru 1. Forum za osnaživanje žena urbanih i ruralnih područja pod nazivom: "Susretom i razgovorom do ostvarenja".

Opširnije...

Pravobraniteljica na međunarodnoj konferenciji "Femicid kao oblik rodno zasnovanog nasilja"

FemicidBLWEBPravobraniteljica Višnja Ljubičić sudjelovala je na regionalnoj konferenciji „Femicid kao oblik rodno zasnovanog nasilja“ koji je u sklopu obilježavanja globalne kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ i Međunarodnog dana ljudskih prava u Banja Luci organizirao Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske. Pravobraniteljica je govorila o  iskustvima vezano za slučajeve nasilja nad ženama  sa smrtnim ishodom. Na konferenciji su predstavljeni rezultati analize postupanja institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja te rezultati Istraživanja vezanog za femicid u Srbiji, govorilo se o aspektima femicida i rizičnim faktorima ubojstava žena od strane partnera te institucionalnom seksizmu kao prepreci efikasne zaštite nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Opširnije...

Pravobraniteljica na regionalnom sastanku o UN Rezoluciji 1325 "Žene, mir i sigurnost"

BanjaLuka2015WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjeluje na regionalnom sastanku UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost: globalno-regionalno-lokalno“ koji se u organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova BiH i UN Women u BiH održava u Banja Luci. Na sastanku se razmatrao regionalno-lokalni pristup primjeni UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ i nacionalnih akcijskih planova. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić izlagala je na temu „UN Rezolucija 1325 kao platforma za regionalnu suradnju i umrežavanje“.

Pravobraniteljica u Podgorici na radionici "Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji"

TaiexPRSPodgoricaWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić bila je danas jedna od uvodničarki na radionici „Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ koju je u Podgorici organiziralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore u suradnji sa TAIEX programom Europske komisije. Cilj radionice bio je pružiti podršku nadležnim organima u poduzimanju adekvatnih mjera u sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, sukladno Istanbulskoj konvenciji koju je Vlada Crne Gore ratificirala i koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2014. 

Opširnije...

Pravobraniteljica na međunarodnoj konferenciji u Podgorici

PodgoricasudioniceWEBNa poziv Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i Sigurne ženske kuće, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je 24. i 25. studenog 2015. na međunarodnoj konferenciji posvećenoj primjeni Konvencije Savjeta Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod nazivom: “Opće i specijalizirane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja - garancije dostupnosti i kvaliteta usluge“. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić izlagala je na panelu „Suradnja javnog sektora sa nevladinim organizacijama – ocjena stanja i prijedlog mjera za unaprjeđenje suradnje“.

Opširnije...

Pravobraniteljica se sastala s predstavnicama OESS-a

web - OSCEPredstavnice OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Merce Castells Vicente i Lea Kušanić sastale su se danas s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova kako bi u svjetlu uspostavljene misije za nadgledanje nadolazećih parlamentarnih izbora u RH raspravili određena pitanja vezana uz spolne kvote na kandidacijskim listama.

Opširnije...

Pravobraniteljica u Sarajevu na konferenciji "Praćenje implementacije Istanbulske konvencije: nove sinergije"

govorPRSSarajevoWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na konferenciji "Praćenje implementacije Istanbulske konvencije: nove sinergije" koja je organizirana u kontekstu predsjedanja Bosne i Hercegovine Odborom ministara Vijeća Europe. Konferenciju su otvorili/e Semiha Borovac, ministrica ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine, Mirsad Isaković, predsjedavajući Odbora za ravnopravnost spolova Skupštine Bosne i Hercegovine, Sahiba Gafarova, glavna izvjestiteljica parlamentarne skupštine Vijeća Europe o nasilju nad ženama, Dubravka Šimonović, UN-ova posebna izvjestiteljica o nasilju nad ženama, uzrocima i posljedicama i Marja Routanen, direktorica ljudskog dostojanstva i ravnopravnosti Vijeća Europe.

Opširnije...

Sastanak s polaznicima/ama Akademije ravnopravnosti i Sarajeva

AkademijaRSBiHwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić susrela se s polaznicima/ama Akademije ravnopravnosti iz Sarajeva koja je osnovana u suradnji Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra. Akademija je jednogodišnji obrazovni program o ravnopravnosti spolova i ljudskim pravima za zastupnike/ce i delegate/kinje kanonalnih, entitetskih i državnih parlamenata. Za cilj ima jačanje kapaciteta lidera/ki u području rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti neprivilegiranih grupa u BiH kako bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Posjet makedonske delegacije

makedonskadelegWEB1U okviru programa razvojne suradnje, a u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je u svom uredu delegaciju predstavnica institucija i organizacija civilnog društva iz Makedonije koje rade na suzbijanju rodno utemeljenog nasilja i diskriminacije. Predstavnice su djelatnice organizacija civilnoga društva  (mobilna SOS linija, krizni centar) te djelatnice državnih institucija (Nacionalni savjet za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo za pravdu, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Medjuopstinski centar za socijalni rad, Narodni pravobranioc i Ministarstvo vanjskih poslova). Cilj navedene posjete i sastanka bio je upoznavanje institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i prepoznavanje njezine važnosti i uloge, budući da Makedonija nema takvu instituciju.

Opširnije...

Sastanak s voditeljicom Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore

PRSPodgorica2015WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas u Podgorici s voditeljicom Odjeljenja za rodnu ravnopropravnost Biljanom Pejović i njezinim timom u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Tema razgovora je bila implementacija prijedloga i preporuka koje je pravobraniteljica izradila, angažirana prije godinu dana od Europske komisije, vezano za postupanje nacionalnih mehanizama u području ravnopravnosti spolova te provedbu nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Razgovaralo se i o obvezama prema CEDAW konvenciji, izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova i njegovom usklađivanju s EU standardima. 

Opširnije...

Sastanak pravobraniteljice s predsjednicom Odbora za ravnopravnost spolova Skupštine Crne Gore

skupstinacrnegorePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u Podgorici s predsjednicom Odbora za ravnopravnost spolova Skupštine Crne Gore, Nadom Drobnjak. Tema razgovora odnosila se na nove izmjene i usvajanje Zakona o ravnopravnosti spolova, učinke primjene preporuka Evaluacijskog izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova od 2003. do 2013., kojeg je izradio tim neovisnih stručnjakinja, te o nacionalnim mehanizmima nadležnim za provedbu politike ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

Pravobraniteljica u Podgorici izlaže na dvodnevnoj radionici o rodno uvjetovanom nasilju

taiexPodgoricaWEBU okviru TAIEX programa Europske komisije, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjeluje kao predavačica na dvodnevnoj radionici u Podgorici vezano za edukaciju policijskih službenika/ca o nasilju nad ženama kao rodno uvjetovanom nasilju (29.-30.9.). Radionice su organizirane u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Crne Gore u svrhu razmjene dobre prakse. Pravobraniteljica izlaže o suzbijanju nasilja u obitelji i iskustvima temeljem pritužbi građanki na nasilje u obitelji (Combating  domestic violence) te o provedbi istraživanja vezanih uz nasilje u obitelji (Conducting researches on violence against women) koje institucija Pravobraniteljice sustavno provodi. Osim pravobraniteljice predavači/ce na radionici bili/e su službene osobe iz francuske i slovenske policije.

Sastanak sa Summer Lindsey

GoranSelanec04092015webPravobraniteljicu za ravnopravnost spolova posjetila je gđ. Summer Lindsey, doktorandica na Fakultetu političkih znanosti uglednog Columbia sveučilišta u New Yorku. Gđ. Lindsey je u postupku izrade doktorske disertacije o društvenim normama vezanima uz rodno uvjetovano nasilje u kojem posebnu pažnju posvećuje razlikama te vrste nasilja u ratnom i mirnodopskom razdoblju. Gđ. Lindsey je bila zainteresirana za ovlasti i rad Pravobraniteljice u području nasilja nad ženama. Ovlasti i način na koji Pravobraniteljica koristi iste s ciljem suzbijanja nasilja nad ženama predstavio je zamjenik Pravobraniteljice, Goran Selanec.